موسیقی و طراحی صدا

این بخش به تئوری موسیقی (کلاسیک و جز) و طراحی صدا مربوط می شود.